Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư giá dịch vụ khám bệ

Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư giá dịch vụ khám bệ


Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các BV cùng hạng

Ngày 23/6/2015 Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Y tế có Công văn số 4374/BYT- KHTC về việc đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

>> Công văn số 4374/BYT- KHTC ngày 23 tháng 6 năm 2015
>> Dự thảo Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng
>> Dự thảo Phụ lục Thông tư
>> Báo cáo tóm tắt quá trình dự thảo Thông tư 
>> Phụ lục kèm theo báo cáo tóm tắt
>> Mẫu đánh giá tác động của Thông tư

Nội dung Công văn số 4374/BYT- KHTC ngày 23/6/2015 đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

.                              Kính gửi:
.                                              – Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
.                                              – Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành;
.                                              – Bảo hiểm xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn chỉnh dự thảo Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, mức giá được tính đủ chi phí trực tiếp và tiền lương.
Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khảo sát, xây dựng định mức, phương án tính tiền lương vào giá dịch vụ kèm theo phụ lục quy định mức giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương cho từng dịch vụ (có phương án và mức giá chi tiết của các dịch vụ kèm theo) và đã đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (Mục Góp ý dự thảo văn bản), gồm:
1. Báo cáo Tóm tắt việc xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch, trong Báo cáo Bộ Y tế đã nêu rõ các nguyên tắc: về danh mục các dịch vụ ban hành giá, cơ cấu giá của từng dịch vụ, xác định tính chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương theo các nhóm dịch vụ và thời điểm dự kiến áp dụng mức giá; Báo cáo gồm có 05 Phụ lục kèm theo:
+ Phụ lục số 1: Mức chi phí phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được kết cấu vào giá dịch vụ y tế.
+ Phụ lục số 2: Chi phí tiền lương kết cấu vào giá khám bệnh.
+ Phụ lục số 3: Chi phí tiền lương kết cấu vào giá ngày giường bệnh.
+ Phụ lục số 4: Chi phí tiền lương kết cấu vào giá dịch vụ chẩn đoán hình ảnh.
Phụ lục số 5: Chi phí tiền lương kết cấu và các phẫu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa.

2. Dự thảo Thông tư liên tịch lần thứ 10, kèm theo Phụ lục:
a) Phụ lục số 1: giá khám bệnh và giá ngày giường,
b) Phụ lục số 2: giá các dịch vụ kỹ thuật;
Để hạn chế các vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư liên tịch này, Bộ Y tế đề nghị:
– Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo ngay các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý nghiên cứu Báo cáo tóm tắt việc xây dựng Thông tư để tham gia ý kiến vào các nội dung của dự thảo Thông tư và mức giá quy định tại các phụ lục của Thông tư và gửi ý kiến góp ý về Bộ Y tế;
– Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành nghiên cứu Báo cáo tóm tắt việc xây dựng Thông tư để tham gia ý kiến vào các nội dung của dự thảo Thông tư và các mức giá tại các phụ lục của Thông tư;
– Bảo hiểm xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu Báo cáo tóm tắt việc xây dựng Thông tư để tham gia ý kiến vào các nội dung của dự thảo Thông tư và các mức giá tại các phụ lục của Thông tư.
Đề nghị các đơn vị, địa phương phải có ý kiến tham gia, kể cả trường hợp nhất trí với dự thảo Thông tư và phải gửi bằng văn bản về Bộ Y tế trước ngày 30/6/2015 đồng thời gửi về hộp thư điện tử (pmnga72@yahoo.com.vn), (tungoc78@yahoo.com) để Bộ Y tế hoàn thiện và sớm ban hành Thông tư. Nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ số điện thoại 04.62732319 gặp Chị Ngọc, Chị Nga.

3. Để có số liệu Báo cáo đánh giá tác động của Thông tư khi triển khai thực hiện, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp thử mức giá quy định tính đủ chi phí trực tiếp và tiền lương (theo mức giá áp dụng từ ngày 01/01/2016) tại đơn vị mình trong năm 2014 để xác định tổng nguồn thu được tăng thêm do kết cấu chi phi tiền lương để xác định mức độ bảo đảm từ nguồn thu có đáp ứng được chi trả tiền lương tại đơn vị mình. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (đặc biệt là các Bệnh viện tuyến huyện, có số lượng vụ kỹ thuật thực hiện thấp) có trách nhiệm tổng hợp số liệu nguồn thu dự kiến tăng thêm theo biểu mẫu kèm theo gửi Bộ Y tế trước ngày 30/6/2015 đồng thời gửi về hộp thư điện tử (pmnga72@yahoo.com.vn), (tungoc78@yahoo.com) để Bộ Y tế tổng hợp báo cáo.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

(Đã ký)

Nguyễn Nam Liên 

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Conipa Pure
Sức Khỏe
Conipa Pure

Conipa Pure

Natto Kinaza
Sức Khỏe
Natto Kinaza

Natto Kinaza

Liver Detox 120 viên
Sức Khỏe
Liver Detox 120 viên

Liver Detox 120 viên