Kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại

Kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại

Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại giúp xây dựng nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng.

Ý nghĩa của công tác kết hợp

  • Đây là cuộc cách mạng trong Y học để xây dựng một nền Y học Việt Nam xã hội chủ nghĩa mang tính khoa học dân tộc và đại chúng.
  • Mỗi nền y học có một sở trường nhất định: kết hợp hai nền y học sẽ bổ sung cho nhau cũng phát triển và phát huy được nhiều thế mạnh của nhau. Những kinh nghiệm của Y học cổ truyền trong chữa bệnh cần phải kế thừa và áp dụng kĩ thuật khoa học để chứng minh lý luận, những kinh nghiệm của Y học cổ truyền, nâng cao, chỉnh lý cho hoàn thiện.
  • Việc kết hợp là động lực để tập hợp, đoàn kết thống nhất toàn bộ cán bộ y tế Việt Nam.

Lực lượng cán bộ hành nghề Y học cổ truyền rất lớn, rộng khắp cả nước, đảm bảo sức khỏe cho phần lớn nhân dân trong cộng đồng. Kết hợp sẽ động viên phát huy lực lượng này tham gia tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Việc kết hợp đã thực hiện đầy đủ tính tự lực cánh sinh, kinh tế, phát huy mọi tiềm năng cho công tác chăm sóc sức khở ban đầu.

Những biện pháp thực hiện công tác kết hợp

y học cổ truyền
  • Trước hết cần làm cho mọi ngành, mọi cấp lãnh đạo, các cán bộ y tế thông suốt về chủ trương, ý nghĩa và sự cần thiết phải kết hợp.
  • Kiện toàn bộ máy kết hợp từ trung ương đến cơ sở

Xây dựng và kiện toàn các tổ chức làm tham mưu cho các cấp để chỉ đạo có hiệu lực về các mặt kết hợp: đường lối, tổ chức, chỉ đạo thực hiện, công tác đào tạo, nghiên cứu, công tác phòng chữa bệnh và công tác dược.

Đẩy mạnh hoạt động và củng cố các tổ chức quần chúng: hội y học cổ truyển, hội châm cứu từ trung ương đến cơ sở

  • Thừa kế: thừ kế những kinh nghiệm chữa bệnh của y học cổ truyền, đào tạo đội ngũ cán bộ đảm nhận được công tác đào tạo, thừ kế, nghiên cứu điều trị bằng cách kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại. Đẩy mạnh công tác sưu tầm những kinh nghiệm còn lưu truyền trong dân gian, gấp rút thừa kế kinh nghiệm của các lương y, đẩy mạnh công tác biên soạn các tài liệu.
  • Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ: mờ rộng việc đào tạo cán bộ chuyên sâu về y học cổ truyền để nghiên cứu, đào tạo lực lượng cán bộ, làm cho tất cả cán bộ y tế có kiến thức thực hành phương pháp chữa, nhất là về châm cứu, xoa bóp và thuốc cổ truyền.
  • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu về y học cổ truyền: nghiên cứu các tác phẩm của các danh y Việt Nam để xây dựng, bổ sung cho kho tàng kinh nghiệm về phòng và chữa bệnh của y học cổ truyền, nghiên cứu về các vị thuốc, di thực một số loại thuốc, cải tiến dạng thuốc dùng cho phù hợp, hiệu quả tiện ích…

coppy ghi nguồn: http://drugsofcanada.com

link bài viết:  kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Conipa Pure
Sức Khỏe
Conipa Pure

Conipa Pure

Natto Kinaza
Sức Khỏe
Natto Kinaza

Natto Kinaza

Liver Detox 120 viên
Sức Khỏe
Liver Detox 120 viên

Liver Detox 120 viên