Danh sách các Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh vi

Danh sách các Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh vi


Danh sách các Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế năm 2015

Ngày 30/11/2015, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 5064/QĐ-BYT về việc thành lập 5 đoàn kiểm tra đi kiểm tra các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Xin gửi tới các đơn vị Quyết định thành lập, Thành phần và Phân công nhiệm vụ của các Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 5064/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Lịch kiểm tra các bệnh viện cụ thể sẽ thông báo sau trên trang web này.

QĐ KTBV_1 QĐ KTBV_2


PHỤ LỤC 1.
Danh sách các Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế năm 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5064/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1) Đoàn số 1

1. PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trưởng đoàn
2. ThS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng đoàn
3. Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Phó trưởng đoàn
4. Đại diện Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thành viên
5. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên
6. Đại diện Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em, Thành viên
7. Trưởng phòng Điều dưỡng một bệnh viện, Thành viên
8. ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Thành viên
9. ThS. Lê Tuấn Đống, Trưởng phòng Phục hồi chức năng và Giám định, Thành viên
10. TS. Vương Ánh Dương, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Thành viên
11. ThS. Ngô Thị Bích Hà, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện, Thành viên
12. ThS. Bùi Quốc Vương, phòng Chỉ đạo tuyến, Thành viên
13. ThS. Đào Nguyên Minh, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, Thành viên
14. CN. Lê Hảo, Tạp chí bệnh viện, Thành viên
15.  BS. Hà Thái Sơn, phòng Quản lý chất lượng, Thư ký (0912477566, hathai_son@yahoo.com)
16. TS. Dương Huy Lương, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, Thư ký (0915363369, dr.luong.vn@gmail.com)

2) Đoàn số 2

1. TS. Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Trưởng đoàn
2. Đại diện lãnh đạo một bệnh viện Phó trưởng đoàn
3. Đại diện Vụ Bảo hiểm Y tế Thành viên
4. Trưởng Khoa Dược một bệnh viện Thành viên
5. Trưởng phòng Quản lý chất lượng/Kế hoạch tổng hợp một bệnh viện Thành viên
6. ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Thành viên
7. ThS. Lê Tuấn Đống, Trưởng phòng Phục hồi chức năng và Giám định Thành viên
8. ThS. Lê Văn Trụ, phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện Thành viên
9. CN. Nguyễn Hồng Nhung, Phòng Điều dưỡng – Tiết chế Thành viên
10. ThS. Nguyễn Phương Mai, Phòng Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành viên
11. ThS. Bùi Quốc Vương, phòng Chỉ đạo tuyến Thành viên
12. CN. Trương Thị Bảo Ngọc, Văn phòng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Thành viên
13. ThS. Đào Nguyên Minh, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng Thư ký (0913519225, daonguyenminh@gmail.com)
14. ThS. Cao Đức Phương, phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện Thư ký (0943237333, phuongcaoduc@gmail.com)

3) Đoàn số 3

1. ThS. Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Trưởng đoàn
2. Đại diện lãnh đạo bệnh viện Phó trưởng đoàn
3. Đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam Thành viên
4. Trưởng phòng Quản lý chất lượng hoặc Kế hoạch tổng hợp bệnh viện. Thành viên
5. Trưởng phòng Điều dưỡng một bệnh viện, Thành viên
6. TS. Vương Ánh Dương, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Thành viên
7. ThS. Ngô Thị Bích Hà, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện, Thành viên
8. ThS. Hà Thanh Sơn, Phòng Điều dưỡng – Tiết chế, Thành viên
9. ThS. Nguyễn Việt Hùng, phòng Chỉ đạo tuyến, Thành viên
10. BSCKI. Nguyễn Thanh Lịch, phòng Phục hồi chức năng và Giám định, Thành viên
11. BS. Nguyễn Hải Yến, phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện, Thành viên
12. CN. Hà Thị Thu Hằng, Phòng Pháp chế – Thanh tra, Thành viên
13. CN. Nguyễn Quỳnh Hoa, Tạp chí bệnh viện, Thư ký (0983611694, hoathyquynh@yahoo.com)
14.  ThS. Nguyễn Đức Thắng, Phòng Quản lý chất lượng, Thư ký (0982948082, nguyenducthang@outlook.com)

4) Đoàn số 4

1. ThS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Trưởng đoàn
2. Đại diện lãnh đạo bệnh viện, Phó trưởng đoàn
3. Đại diện Thanh tra Bộ Y tế, Thành viên
4. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên
5. Trưởng phòng Quản lý chất lượng hoặc Kế hoạch tổng hợp bệnh viện, Thành viên
6. Trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện, Thành viên
7. ThS. Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện, Thành viên
8. ThS. Nguyễn Minh Hạnh, phòng Phục hồi chức năng và Giám định, Thành viên
9. ThS. Phạm Thị Kim Cúc, phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện, Thành viên
10. TS. Vũ Thị Thu Hương, phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện, Thành viên
11. BSCKI. Hoàng Văn Trường, phòng Chỉ đạo tuyến, Thành viên
12. BS. Hà Thái Sơn, phòng Quản lý chất lượng, Thành viên
13. ThS. Võ Hồng Thanh, phòng Quản lý chất lượng, Thư ký (098 9651361, thanhvhmoh@gmail.com)
14. ThS. Trương Lê Vân Ngọc, phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện, Thư ký (0912612787, ngoctruongmoh@gmail.com)

5) Đoàn số 5

1. PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trưởng đoàn
2. BSCKII. Hoàng Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng đoàn
3. Đại diện lãnh đạo bệnh viện. Phó trưởng đoàn,
4. BS. Nguyễn Huy Thìn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Điều trị, Thành viên
5. Trưởng phòng Quản lý chất lượng hoặc Kế hoạch tổng hợp bệnh viện, Thành viên
6. Trưởng khoa Dược bệnh viện, Thành viên
7. Trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện, Thành viên
8. ThS. Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Phó trưởng phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ, Thành viên
9. ThS. Trần Thị Vân Ngọc, Phó Văn phòng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thành viên
10. BS. Đỗ Xuân Tòng, Phó trưởng phòng Pháp chế – Thanh tra, Thành viên
11. ThS. Hà Thị Kim Phượng, phòng Điều dưỡng – Tiết chế Thành viên
12. TS. Dương Huy Lương, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, Thư ký (0915363369, dr.luong.vn@gmail.com)
13. ThS. Lê Kim Dung, phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện, Thư ký (0912767077, lkdung1970@yahoo.com)

Số thành viên tham gia kiểm tra, đánh giá một bệnh viện: Căn cứ danh sách trên, Trưởng đoàn bố trí số lượng thành viên cho phù hợp với nhu cầu kiểm tra từng bệnh viện và phân công nhiệm vụ cho các thành viên tham gia.

PHỤ LỤC 2.
Phân công trách nhiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng của mỗi Đoàn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5064/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1) Đoàn số 1 kiểm tra các bệnh viện:

1. Bệnh viện Nhi TW
2. Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW HN
3. Bệnh viện Hữu Nghị
4. Bệnh viện Da liễu TW
5. Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội
6. Bệnh viện Nội tiết TW
7. Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên

2) Đoàn số 2 kiểm tra các bệnh viện:

1. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
2. Bệnh viện Bạch Mai
3. Bệnh viện Phụ Sản TW
4. Bệnh viện Mắt TW
5. Bệnh viện Tâm thần TW 1
6. Bệnh viện 74 TW
7. Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, Uông Bí

3) Đoàn số 3 kiểm tra các bệnh viện:

1. Bệnh viện K
2. Bệnh viện Tai Mũi Họng TW
3. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW
4. Bệnh viện Lão khoa TW
5. Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng TW
6. Bệnh viện 71 TW
7. Bệnh viện Phong – Da liễu Quỳnh Lập
8. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới
9. Bệnh viện Nông nghiệp I

4) Đoàn số 4 kiểm tra các bệnh viện:

1. Bệnh viện E
2. Viện Huyết học và Truyền máu TW
3. Bệnh viện Phổi TW
4. Viện Bỏng Lê Hữu Trác
5. Bệnh viện Đa khoa TW Huế
6. Bệnh viện C Đà Nẵng
7. Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam
8. Bệnh viện Phong – Da Liễu Quy Hòa

5) Đoàn số 5 kiểm tra các bệnh viện:

1. Bệnh viện Tâm thần TW II
2. Bệnh viện Thống Nhất
3. Bệnh viện Chợ Rẫy
4. Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
5. Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TP. Hồ Chí Minh
6. Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Conipa Pure
Sức Khỏe
Conipa Pure

Conipa Pure

Natto Kinaza
Sức Khỏe
Natto Kinaza

Natto Kinaza

Liver Detox 120 viên
Sức Khỏe
Liver Detox 120 viên

Liver Detox 120 viên