Chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch số 37 quy định th

Chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch số 37 quy định th


Chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch số 37 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng

Ngày 29/10/2015, liên bộ Bộ Y tế – Bộ Tài chính ban hành Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Điểm mới trong Bảng giá lần này về cơ bản vẫn thực hiện theo bảng giá cũ nhưng có điều chỉnh cho hợp lý một số danh mục giá dịch vụ (ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03, 04) không còn phù hợp, bổ sung một số nhóm dịch vụ kỹ thuật mới. Quan trọng nhất là bổ sung thêm 2 cấu phần quan trọng là Phụ cấp đặc thù và Lương cho nhân viên y tế (khi đã kết cấu vào giá, nhà nước sẽ không chi trả các khoản này nữa, đề nghị các bệnh viện nắm rõ khi giải thích với công luận).

Để thực hiện được Thông tư liên tịch số 37, điều kiện cần và đủ đối với cơ sở khám chữa bệnh (có khám chữa bệnh BHYT) là phải chuẩn hoá và phê duyệt toàn bộ danh mục kỹ thuật đang thực hiện tại bệnh viện về theo Thông tư 43 và Thông tư 50.

Bộ Y tế đang đồng bộ (đã thông qua Hội đồng chờ thủ tục phê duyệt) danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương giữa  Thông tư 43, Thông tư 50 với Thông tư liên tịch 37 trước ngày 01/03/2015 để hướng dẫn các đơn vị áp dụng giá thanh toán cho người bệnh BHYT

Những kỹ thuật đang thực hiện tại cơ sở khám chữa bệnh chưa có tên trong Thông tư 43 và Thông tư 50 đề nghị tổng hợp gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám chữa bệnh) để tổng hợp thông qua Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế xem xét bổ sung danh mục kỹ thuật và phân loại phẫu thuật thủ thuật.

Một văn bản quan trọng khi ra đời và áp dụng thực tiễn trên toàn quốc chắc chắn sẽ có những khó khăn, bất cập, đề nghị các đơn vị phản ánh để điều chỉnh kịp thời.

Căn cứ Pháp lý triển khai Thông tư liên tịch số 37:

1) Thông tư 43/2013/TT-BYT, “Khoản 2, Điều 2: Danh mục kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này là kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện tại Việt Nam.”

2) Thông tư 50/2014/TT-BYT, “Điều 4. Áp dụng Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật: Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật là căn cứ để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chi trả chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và các kỹ thuật tương đương phẫu thuật, thủ thuật theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch”

3) Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC, “Khoản 1, Điều 4: Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp

– Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa được quy định mức giá cụ thể tại Thông tư liên tịch này: áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.

– Các phẫu thuật, thủ thuật chưa được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện đồng thời chưa quy định mức giá cụ thể: áp dụng mức giá tương ứng với từng loại phẫu thuật, thủ thuật tại mục “phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác” của từng chuyên khoa quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.”

Các bước chuẩn bị triển khai Thông tư 37:

Chuẩn hoá toàn bộ danh mục kỹ thuật đang thực hiện tại bệnh viện về Thông tư 43, 50, Các kỹ thuật muốn được thanh toán Phụ cấp đặc thù phải thực hiện theo Thông tư 50. Những kỹ thuật không có tên hoặc tên tương đương trong Thông tư 43, Thông tư 50 đề nghị tổng hợp gửi về Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế để chờ phê duyệt bổ sung vào danh mục kỹ thuật theo Thông tư 43, Thông tư 50.

Có thể khai báo Danh mục kỹ thuật của bệnh viện qua phần mềm Kiểm tra bệnh viện, Tab “Phạm vi hoạt động”, Danh mục tương đương kỹ thuật (kèm giá dịch vụ) sẽ tự động cập nhật qua ngay sau khi chính thức ban hành.

Khai báo mã danh mục giá công khám, ngày giường mới theo Phụ lục 1,2,3 Thông tư liên tịch số 37 – Bản Excel đăng website, xác định rõ các hạng mục thanh toán như Công khám, Ngày giường điều trị nội trú phù hợp với hạng của bệnh viện, và loại giường chuyên khoa của các khoa (ví dụ: hồi sức tích cực) (Riêng Giường ban ngày phải chờ Thông tư hướng dẫn riêng của Bộ Y tế)

Chuẩn bị đồng bộ giữa danh mục của bệnh viện với Danh mục tương đương do Bộ Y tế ban hành (hiện mới chỉ có dự thảo qua Tab “Phạm vi hoạt động” của phần mềm Quản lý bệnh viện trực tuyến” (Hiện đã có các Chuyên khoa dưới đây đã được BHXH Việt Nam thẩm định). Bản chính thức sẽ công bố sau khi có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế):

1) Ngoại khoa
2) Phẫu thuật Nội soi
3) Vi phẫu
4) Ung bướu
5) Da liễu
6) Sản khoa

Hướng dẫn khai báo danh mục kỹ thuật và tải về bản danh mục kỹ thuật tương đương:

Bước 1: qlbv.vn/ktbv (Tài khoản đã được cung cấp qua hệ thống tài khoản kiểm tra bệnh viện)

Các bước khai báo dịch vụ kỹ thuật

Hình 1: Các bước khai báo dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43, 50 để có được bảng danh mục kỹ thuật tương đương đi kèm

 

Danh mục kỹ thuật tương đương của bệnh viện

Hình 2: Danh mục tương đương của bệnh viện sau khi tải về (Bản mới nhất để chuẩn bị triển khai, chưa phải bản chính thức)

Cấu trúc của bảng danh mục kỹ thuật tương đương

Hình 3: Chú thích Cấu trúc của bảng danh mục kỹ thuật tương đương

Tải về danh mục tương đương của bệnh viện

Hình 4: Nhấn nút biểu tượng Excel ở góc phải màn hình để Tải về bản Excel

Chú ý, khi 1 dịch vụ kỹ thuật ở Thông tư 43, 50 được khai báo (đánh dấu), thì cho dù dịch vụ kỹ thuật đó có được xếp tương đương với Thông tư 37 để tính giá hay không vẫn xuất hiện trong kết quả tải về để bệnh viện tiện theo dõi.
Bộ phận kỹ thuật CNTT của bệnh viện cần phối hợp với nhà cung cấp nghiên cứu cơ chế để cập nhật danh mục này vào phần mềm quản lý của bệnh viện, để sao cho khi có bản cập nhật hoặc thay đổi mới nhất sẽ tự động cập nhật được vào hệ thống, không xáo trộn quá trình thanh toán

Các Tài liệu cần thiết, đang cập nhật:

  1. Thông tư liên tịch số 37 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các BV cùng hạng 
  2. Phụ lục Thông tư 37 ban hành giá mới (Bản Excel gốc kèm theo Thông tư)
  3. Phụ lục Thông tư liên tịch số 37 (Bản Excel có gắn mã BHYT)
  4. Công văn số 824/BYT-KH-TC ngày 16/02/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 37
  5. Công văn 1044/BYT-KH-TC ngày 29/02/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch số 37
  6. Công văn số 613 ngày 26/2/2016 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về hướng dẫn triển khai Thông tư 37
  7. Công văn Hướng dẫn số 987 ngày 27/2/2016 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về triển khai Thông tư 40
  8. Cấu trúc danh mục Dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương giữa Thông tư 43/2013/TT-BYT, 50/2014/TT-BYT và Thông tư liên tịch 37/TTLT-BYT-BTC:

Screenshot 2016-02-28 18.05.37

Chú thích cấu trúc bảng:

 • Cột (1): Số thứ tự của danh mục các kỹ thuật tương đương, độ dài tối đa 5 ký tự (thay đổi theo từng version)
 • Cột (2): Mã danh mục dùng chung ban hành kèm theo Quyết định số 5084, như sau 50.##.#### (Dựa trên Mã của Thông tư 43, 50: 2 ký tự đầu là tên Thông tư 50, 2 ký tự tiếp theo là Mã theo mục lục 28 Chuyên khoa/Chuyên ngành; 4 ký tự tiếp theo là số thứ tự của dịch vụ, kỹ thuật đó trong Chuyên khoa/Chuyên ngành)
 • Cột (3): Mã theo Thông tư 43, Thông tư 50: các ký tự trước dấu “.” là mã Chuyên khoa theo mục lục 28 Chuyên khoa/Chuyên ngành; các ký tự tiếp theo sau dấu “.” là số thứ tự của dịch vụ, kỹ thuật đó trong Chuyên khoa/Chuyên ngành)
 • Cột (4): Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43, Thông tư 50, là tên chính thức để sử dụng thanh toán
 • Cột (5): Phân Tuyến chuyên môn kỹ thuật theo Thông tư 43
 • Cột (6): Phân loại Phẫu thuật thủ thuật theo Thông tư 50
 • Cột (7): Mã Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 37: 37.####.##### ; 4 ký tự sau 37 là mã nhóm thanh toán và chuyên môn của BHYT. 5 ký tự tiếp theo là số thứ tự trong Thông tư 37
 • Cột (8): Tên Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 37
 • Cột (9): Giá áp dụng từ 01/3/2016 (theo Phụ lục Thông tư)
 • Cột (10): Giá áp dụng từ 01/7/2016 (theo Phụ lục Thông tư)
 • Cấu trúc danh mục dịch vụ kỹ thuật của Thông tư 37:

Screenshot 2016-02-27 11.01.55

 • Cấu trúc danh mục dịch vụ kỹ thuật dùng chung dựa trên (cấu trúc mã của Thông tư 43, Thông tư 50) ban hành theo Quyết định số 5084/QĐ-BYT của Bộ Y tế:

Screenshot 2016-02-27 12.37.33

 • Cấu trúc báo cáo danh mục dịch vụ kỹ thuật thực hiện theo Thông tư liên tịch số 37  theo yêu cầu của BHXH Việt Nam

Screenshot 2016-02-27 14.33.50

Chú thích các văn bản:

“Thông tư liên tịch 37”: Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên bộ Bộ Y tế – Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

“Thông tư 43”: Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

“Thông tư 50”: Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

Quyết định số 5084: Quyết định số 5084/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 30/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ Y tế ban hành danh mục dùng chung trong khám chữa bệnh BHYT)

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Conipa Pure
Sức Khỏe
Conipa Pure

Conipa Pure

Natto Kinaza
Sức Khỏe
Natto Kinaza

Natto Kinaza

Liver Detox 120 viên
Sức Khỏe
Liver Detox 120 viên

Liver Detox 120 viên