Bệnh lý tuyến yên và vùng dưới đồi

Bệnh lý tuyến yên và vùng dưới đồi

Thuốc tebexerol immunoxel 500ml